Đi đúng lúc dừng đúng nơi và hãy xuất phát đúng thời điểm

Đi đúng lúc – dừng đúng nơi – và hãy xuất phát đúng thời điểm

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *