Ai chăm chỉ đến thăm các Thầy thuốc người đó sẽ có nhiều sức khỏe

Ai chăm chỉ đến thăm các Thầy thuốc, người đó sẽ có nhiều sức khỏe. Tương tự như chăm chỉ quay tay vận may sẽ đến vậy 🙂

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Ai chăm chỉ đến thăm các Thầy thuốc người đó sẽ có nhiều sức khỏe”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *